Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 14:56:27

Poprawka 7

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 27