Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 14:56:07

Poprawka 6

Za: 45 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 28