Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 14:55:20

Poprawka 4

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 30