Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 14:54:57

Poprawka 2

Za: 48 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 26