Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 14:54:31

Poprawka 1

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 26