Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dnia 12-04-2012 godz. 12:19:08

Poprawka 14

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13