Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dnia 12-04-2012 godz. 12:18:16

Poprawka 11

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12