Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:09:35

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12