Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:09:10

Poprawka 24

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13