Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:08:30

Poprawka 22

Za: 29 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12