Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:07:47

Poprawka 21

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12