Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:07:08

Poprawka 19

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14