Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:06:21

Poprawka 17

Za: 27 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14