Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:05:51

Poprawka 16

Za: 28 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13