Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:04:44

Poprawka 14

Za: 26 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13