Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:03:45

Poprawka 12

Za: 30 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12