Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:01:57

Poprawka 9

Za: 30 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14