Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:01:29

Poprawka 7, 8

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12