Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:00:09

Poprawka 5

Za: 60 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 12