Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 11:59:32

Poprawka 3

Za: 7 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 13