Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 11:58:48

Poprawka 2, 23, 25, 26

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 14