Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dnia 10-07-2015 godz. 15:45:15

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 10