Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dnia 10-07-2015 godz. 15:44:56

Poprawka 5

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8