Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Dnia 05-03-2015 godz. 18:49:44

Poprawka 9

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12