Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Dnia 05-03-2015 godz. 18:47:41

Poprawka 2

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15