Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 14:11:37

Poprawka 15

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18