Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 14:11:19

Poprawka 14, 21-23

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19