Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 14:10:33

Poprawka 12

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21