Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 14:10:14

Poprawka 11, 20

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17