Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 14:08:57

Poprawka 6, 17

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19