Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 14:02:59

Poprawka 25

Za: 27 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18