Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 14:02:36

Poprawka 24

Za: 26 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18