Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 14:02:06

Poprawka 21

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19