Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 14:00:19

Poprawka 14

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20