Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 13:59:04

Poprawka 11

Za: 1 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 18