Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 13:58:36

Poprawka 10

Za: 1 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 18