Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 13:58:11

Poprawka 9

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22