Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 13:57:41

Poprawka 7

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21