Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 13:55:47

Poprawka 3

Za: 11 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 24