Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.

Dnia 09-10-2014 godz. 15:07:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12