Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 09-10-2014 godz. 15:06:38

Poprawka

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 12