Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-09-2014 godz. 14:05:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15