Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:45:43

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 20