Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Dnia 20-03-2014 godz. 09:17:22

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13