Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.

Dnia 20-03-2014 godz. 09:15:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14