Narzędzia:
Mieczysław Gil

Mieczysław Gil

  • Okręg wyborczy nr 81
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:

Poseł X i I kadencji

Urodził się 9 stycznia 1944 . w Gacach Słupieckich.

W 1963 r. ukończył naukę w Technikum Hutniczo-Mechanicznym w Krakowie.

Do 2004 r., z przerwami, pracował w Hucie im. Lenina (obecnie Huta im. T. Sendzimira). W marcu 1968 r. został zawieszony za odmowę udziału w bojówkach pacyfikujących manifestacje studenckie. W końcu lat siedemdziesiątych XX w. kolportował pismo „Robotnik” i ulotki Studenckiego Komitetu Solidarności; był redaktorem „Głosu Nowej Huty”. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku, był rzecznikiem strajkujących na Wydziale Stalowni Martenowskiej. Od września 1980 r. zasiadał w zarządzie Komisji Robotniczej Hutników (KRH), a od marca 1981 r. przewodniczył KRH NSZZ „Solidarność”. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego zarządu małopolskiej „Solidarności”. W maju 1981 r. przewodniczył delegacji „Solidarności” na Kongresie Międzynarodowej Federacji Metalowców w Waszyngtonie. Był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, członkiem Komisji Krajowej związku. W 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, przewodniczył strajkowi w Hucie im. Lenina, a także Regionalnemu Komitetowi Strajkowemu „Solidarności” Regionu Małopolska. Po pacyfikacji strajku ukrywał się, następnie został aresztowany i skazany na 4 lata pozbawienia wolności; zwolniony w wyniku amnestii w końcu 1983 r. W związku z zakazem powrotu do pracy do 1989 r. utrzymywał się z rolnictwa. Kontynuował działalność w podziemnej „Solidarności”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, brał udział w pracach zespołu ds. gospodarki i polityki społecznej. W 1989 r. został ponownie zatrudniony w Hucie im. Lenina, przewodniczył KRH NSZZ „Solidarność”. Od 2003 do 2011 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Edukacji i Kształcenia w Krakowie, a w okresie 2006–2011 był doradcą prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu.

W latach 1998–2002 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W Sejmie X kadencji pracował w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a w Sejmie I kadencji – w Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu. Był także m.in. członkiem Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego i Podkomisji nadzwyczajnej ds. ustalenia odpowiedzialności osób przygotowujących i realizujących stan wojenny, zbadania działań podejmowanych przez MSW po 13 grudnia 1981 r. oraz przestępczych zachowań funkcjonariuszy.

Był współzałożycielem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (1990 r.). Od 2007 r. wchodzi w skład rady Kirche in Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie).

W 2006 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest członkiem NSZZ „Solidarność”.

Od 1996 r. należał do Partii Chrześcijańskich Demokratów, obecnie jest przewodniczącym Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 81– powiaty buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski i włoszczowski.