Narzędzia:
Andrzej Misiołek

Andrzej Misiołek

  • Okręg wyborczy nr 80
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.misiolek.senat.pl

Urodził się 30 listopada 1961 r. w Namysłowie.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1992 r. uzyskał stopień doktora chemii, a w 2007 r. doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

W latach 198387 był asystentem, a w okresie 199299 adiunktem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Od 1987 do 1992 r. pracował w Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. W latach 19982001 był prorektorem pełniącym obowiązki rektora, a w okresie 2001–05 – rektorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Prowadził tam też wykłady i seminaria. W latach 19982005 był dyrektorem ds. organizacji i rozwoju, a w okresie 19992005 kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Od 2005 r. pracuje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, gdzie pełni funkcję prodziekana. Jest też kierownikiem Katedry Pedagogiki, w której od 2011 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2005 r. wykłada również w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Od 2009 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Środowiska i Higieny Pracy tej uczelni.

Był redaktorem naukowym kwartalnika „Środowisko i Rozwój” w Bytomiu, członkiem rady naukowej kwartalnika „Nauczyciel i Szkoła”, członkiem rady programowej dwumiesięcznika naukowego „Problemy Ekologii” w Mysłowicach, czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Edukacja – Międzynarodowe Studia Humanistyczne” oraz kwartalnika „Ekologia”. Był pomysłodawcą i organizatorem, w okresie 200005, ogólnopolskiej konferencji naukowej „Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska”, odbywającej się corocznie w Bytomiu. Jest też współorganizatorem cyklicznej konferencji ekologicznej „Szukamy Rady na odpady”.

Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych.

W latach 2011–13 zasiadał w Narodowej Rady Ekologicznej. Przewodniczy Radzie Naukowej Akademii Edukacji Ekologicznej. Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest współzałożycielem Bytomskiego Stowarzyszenia Konserwatystów i Liberałów oraz stowarzyszenia byłych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów z 1980 r. „NZS 1980”.

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. W VIII kadencji przewodniczył Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Był też wiceprzewodniczącym Klubu Senatorów Platforma Obywatelska.

Należał do Platformy Obywatelskiej RP do 13 grudnia 2017 r., zasiadał w Zarządzie Regionu Śląskiego tej partii.

Obecnie należy do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. 

Jest żonaty, ma czworo dzieci.