Narzędzia:
Marek Rocki

Marek Rocki

  • Okręg wyborczy nr 43
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.rocki.pl

Urodził się 14 maja 1953 r. w Warszawie.

W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii, a w 1988 r. – doktora habilitowanego ekonomii. Od 1991 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonometrii SGH.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wykładał ekonometrię w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz w Collegium Civitas w Warszawie. Od 1981 r. jest pracownikiem naukowym SGH. W latach 1984–94 trzykrotnie pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonometrii. Piastował funkcje dziekana Studium Podstawowego (1991–92), prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych (1990–93), prorektora ds. zarządzania (1993–96), dziekana Studium Dyplomowego (1996–99) i rektora (1999–2005). W latach 2005–11 był dziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Współtworzył system edukacyjny tej uczelni, dający każdemu studentowi możliwość wyboru od I roku indywidualnego toku studiów. Od 2016 ponownie rektor SGH.

W latach 2002–05 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych oraz Komisji ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od 2005 do 2006 r. przewodniczył Radzie Służby Cywilnej.

Jest specjalistą w dziedzinie makroekonomicznych analiz zmian strukturalnych i badań nad bezrobociem. W latach 1988–96 pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a w okresie 1990–96 – w Centralnym Urzędzie Planowania.

W latach 2002 - 2016 był prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.
W latach 2005 - 2016 był członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w latach 2007 - 2015 jej przewodniczącym.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W VII kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej. W VII i VIII kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, był też przewodniczącym Klubu Senatorów Platforma Obywatelska i wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.