Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sprawozdań o charakterze statystycznym (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino” (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie problemów związanych z brakiem ustawowych regulacji odnoszących się do monitoringu wizyjnego (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do  ministra sprawiedliwości  w sprawie uprawnień posła i senatora w postępowaniu karnym (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie kontynuowania współpracy partnerskiej pomiędzy polskimi miastami a tymi, które znajdują się na terenie tak zwanej Republiki Donieckiej (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia skutecznych narzędzi umożliwiających parlamentarzystom lepsze sprawowanie mandatu (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych na obszarze województwa śląskiego (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie potrzeby zmian legislacyjnych mających na celu usprawnienie regulacji prawnych na wypadek nagłego wygaśnięcia mandatu wójta (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie polepszenia stanu ochrony zabytków miasta Katowice (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie projektu zmiany ustawy o podatku VAT (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie nietrzeźwych kierowców.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kierowania osób bezrobotnych do odbycia stażu u pracodawcy (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino” (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku jednolitej wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (DzU 2013, poz. 1456 – tekst jednolity) w zakresie zasad przyznawania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w przypadku, gdy opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie technologii kompostowania w rękawach (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie sposobu procedowania nad ustawą o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie zamiaru zlikwidowania Muzeum Polskiego w Rapperswilu (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie finansowania organizacji polonijnych na Zaolziu (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie prac zmierzających do zmian obowiązujących regulacji ustawowych mających na celu zapewnienie radom gmin/powiatów indywidualnej obsługi prawnej (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie obowiązku odbierania odpadów komunalnych przez gminy (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie regulacji zawartych w art. 168 ustawy o finansach publicznych dotyczących pojęcia „wykorzystanie dotacji” (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie rozliczeń skarbowych podmiotów mających swą siedzibę na terenie kraju Unii Europejskiej (innego niż Polska), prowadzących działalność gospodarczą w Polsce (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie odpadów komunalnych (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie problemów związanych z brakiem regulacji ustawowych zapewniających radom gmin/powiatów indywidualną obsługę prawną (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemów związanych z zadłużeniem szpitali klinicznych oraz ich finansowaniem (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie statutów placówek funkcjonujących w systemie oświaty (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ochrony zabytków miasta Katowice (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie konkursu na najlepsze programy studiów (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź) w sprawie kompetencji poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie dotyczącym przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie planowania przestrzennego (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zakładania blokad na koła samochodów (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zakładania blokad na koła pojazdów przez podmioty, które nie posiadają do tego uprawnień (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wysokości opłat za szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie komisji oceniających prawidłowość odstrzału (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie prac nad kompleksową modernizacją prawa budowlanego (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie obowiązku wynikającego z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zobowiązywania gmin do zwrotu dotacji jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie zakładania blokad na koła samochodów.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie braku odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym trzydziestu dni od ministra zdrowia (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie braku precyzyjnych zapisów dotyczących posadowienia urządzeń służących do pomiaru emisji hałasu i stężenia substancji emitowanych do środowiska (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przepisów prawa podatkowego (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie trybu odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie prac legislacyjnych mających na celu zmianę sytuacji prawnej osób zajmujących się amatorsko poszukiwaniem przedmiotów zabytkowych (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie aktów wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zarządzenia nr 10/2012/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju - leczenie szpitalne, w zakresie - terapeutyczne programy zdrowotne (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wykonania porozumienia z dnia 8 września 2009 roku zawartego pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a miastem Katowice w sprawie udostępnienia basenu oraz kompleksu, przeznaczonego do uprawiania aktywności fizycznej mieszkańcom Katowic i innych ościennych miast, znajdujących się w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach przy ulicy Ułańskiej 7a (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie przenoszenia oddziałów przedszkolnych dla dzieci pięcio- i sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie interpretacji prawa, związanej z uruchomieniem internatu, a także jego likwidacją (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przepisów prawa podatkowego (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie poszukiwań na terenie Sosnowca małej Magdy.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie podziału środków NFZ (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie opłat pobieranych w systemie viaTOLL (odpowiedź).