Narzędzia:

Oświadczenia

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie kontynuowania współpracy partnerskiej pomiędzy polskimi miastami a tymi, które znajdują się na terenie tak zwanej Republiki Donieckiej (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie wypłaty należnych świadczeń z tytułu funkcjonowania na dzień zwolnień „Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG” (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie inwentaryzacji zbiorów gromadzonych w bibliotekach szkolnych.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie dzieci i młodzieży z niedosłuchem centralnym (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie rozporządzenia RM z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie możliwości przekazania prowadzenia szkół organizacjom pozarządowym.

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie nietrzeźwych kierowców .

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino” (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie żeglugi śródlądowej (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie technologii kompostowania w rękawach (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskiej mniejszości na Litwie (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do wojewody śląskiego w sprawie skargi wojewody śląskiego skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie sytuacji na Ukrainie (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ubezpieczeń społecznych (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie obowiązku odbierania odpadów komunalnych przez gminy (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie regulacji zawartych w art. 168 ustawy o finansach publicznych dotyczących pojęcia „wykorzystanie dotacji” (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie rozliczeń skarbowych podmiotów mających swą siedzibę na terenie kraju Unii Europejskiej (innego niż Polska), prowadzących działalność gospodarczą w Polsce (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie odpadów komunalnych (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do minister nauki i szkolnictwa wyższego (odpowiedź) w sprawie zapisów w ustawie – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (odpowiedź) w sprawie postępów w śledztwie dotyczącym katastrofy w Gibraltarze w dniu 4 lipca 1943 r.

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie dzieci z niepełnosprawnością słuchową (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź) w sprawie kompetencji poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie dotyczącym przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zakładania blokad na koła samochodów (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zakładania blokad na koła pojazdów przez podmioty, które nie posiadają do tego uprawnień (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zobowiązywania gmin do zwrotu dotacji jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie zakładania blokad na koła samochodów.

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie pomiarów emisji substancji szkodliwych i emisji hałasu (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie braku precyzyjnych zapisów dotyczących posadowienia urządzeń służących do pomiaru emisji hałasu i stężenia substancji emitowanych do środowiska (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przepisów prawa podatkowego (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie potrzeby istnienia samorządu słuchaczy studiów podyplomowych (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie aktów wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie zdarzenia w komunikacji powietrznej w dniu 4 lipca 1943 r. w Gibraltarze, w wyniku którego śmierć poniósł gen. Władysław Sikorski i towarzyszące mu osoby (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie przenoszenia oddziałów przedszkolnych dla dzieci pięcio- i sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przepisów prawa podatkowego (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie poszukiwań na terenie Sosnowca małej Magdy.

 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie zaginięć dzieci w aglomeracji śląskiej.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ograniczeń dla pojazdów nauki jazdy (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie ochrony zwierząt.